Aglomeracija Ploče

Projektom je predviđena izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, razdjelnog tipa, naselja Ploče, Baćina, Peračko Blato, Rogotin i Šarić Struga. Sustav odvodnje sastoji se od gravitacijskih kolektora, crpnih stanica sa pripadajućim tlačnim cjevovodima i incidentnim preljevima.
Pročišćavanje otpadnih voda provodit će se na jednom centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, s dispozicijom pročišćenih otpadnih voda u more putem podmorskog ispusta.

Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog sustava na dijelovima gdje se postojeće vodovodne instalacije nalaze u koridoru novoprojektirane trase kanalizacijskih kolektora.

Ukupni prihvatljivi troškovi ulaganja iznose 199.275.528,58 HRK, od toga 69,04%, odnosno 137.594.215,63 HRK će se financirati bespovratnim sredstvima EU-a, a preostali će se dio od 30,96%, odnosno 61.681.312,95HRK sufinancirati nacionalnim sredstvima.